Posted by: kuarchives | มีนาคม 3, 2014

ขอเชิญชมนิทรรศการ ณ อาคารหอพักนิสิต (หอ 2)

สวัสดีค่ะ…  วันนี้ดิฉันใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ชมนิทรรศการ ณ อาคารหอพักนิสิต (หอ2)  ตั้งอยู่ตามแนวถนนระพีสาคริก ฝั่งตรงข้ามสนามรักบี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดให้ชมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.   มาย้อนรอยอดีตและรำลึกถึงวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในหอพักของนิสิต มก. ในอดีตด้วยกันนะคะ

DSC_0244 1

          ก่อนอื่นดิฉันขอเล่าประวัติความเป็นมาของหอพักนิสิต  วิทยาเขตบางเขน ก่อนนะค่ะ…ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีลักษณะเป็นทุ่งนาห่างไกลจากเมือง  สภาพแวดล้อม โดยรอบยังเป็นทุ่งนาซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า “ทุ่งบางเขน”   นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนต้องอยู่หอพักเพราะมหาวิทยาลัยฯ อยู่ไกล  การเข้าถึงนั้นลำบาก   และนิสิตจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับพืชและสัตว์เป็นอันมาก  การพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

สถานีเกษตรกลางบางเขน-s

สถานีเกษตรกลางบางเขน

ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ  จึงจัดสร้างหอพักเป็นสวัสดิการให้แก่นิสิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต (พระพิรุณรับน้อง ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  ในสมัยนั้นถือว่าเป็นการศึกษาที่ให้เปล่า คือ นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก แต่ต้องจ่ายค่าอาหารเดือนละ ๑๕ บาท (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๓๗ : ๑๙)  มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างหอพักเรียงตามแนวถนน  หอ ๑ จรดสายเมนประตู ๑  ถึงโรงสูบ ลักษณะเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น มีมุขยื่นออกมา  ชั้นบนเป็นห้องนอน  ชั้นล่างเป็นที่เก็บตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกตามสมควร  สำหรับห้องสุขาใช้รวมกัน  ด้านหลังเป็นโรงอาหารและโรงครัว นิสิตทุกคนต้องมารับประทานอาหารทุกมื้อ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ  มีโครงการเพิ่มคณะวิชาและรับนิสิตเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น  จึงได้สร้างหอพักเพิ่มขึ้น ๙ หลัง ๑๕ หลัง และ ๒๓ หลังตามลำดับ   ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๒  มหาวิทยาลัยฯ มีนิสิตเป็นชายล้วน  จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๓  จึงมีนิสิตหญิงเข้ามาศึกษาเป็นรุ่นแรก หอพักหญิงในช่วงแรกๆ มีหอพัก ๑๐ ก และหอพัก ๑๐ ข  โดยที่หอพัก ๑๐ ก เป็นหอพักหญิง ๒  ชั้น  ซึ่งมีมาก่อนหอพักหญิง ๑๐ ข  ซึ่งดัดแปลงมาจากบ้านพักอาจารย์มีชั้นเดียว  หอพักหญิงอยู่ตรงข้ามกับเรือนแถวข้าราชการชั้นจัตวา  ซึ่งแต่ละหอพักมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียงชั้นเดียว โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เป็นต้น  ส่วนห้องน้ำเป็นลักษณะห้องน้ำรวมอยู่ทางแต่ละปีกของอาคาร  ซึ่งมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาคอยดูแลนิสิต หอพักหญิงในสมัยก่อนไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หอพักหญิงในปัจจุบันนี้แต่อยู่ใกล้ๆ กันคือ บริเวณที่ตั้งของสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยหอพัก ซึ่งสมัยก่อนเป็นหน่วยงานเล็กๆ มีที่ทำการอยู่ที่ตึกสัตวบาล (อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน)  

อาคารสัตวบาล

อาคารสัตวบาล

ซึ่งบริเวณโดยรอบของหอพักหญิงติดกับฟาร์มเลี้ยงไก่และบ่อปลา ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างหอพักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ ตึกพักหญิงบุษกร ต่อมาสร้างหอพักหญิงราชาวดี ขจีนุช พุทธรักษา มหาหงส์ ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิงชวนชม ตึกพักชายที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ และสุดท้ายตึกพักชายที่ ๑๕  ซึ่งพื้นที่ๆ สร้างเป็นหอพักหญิง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกหรือเป็นแปลงทดลองทางการเกษตร       ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งองค์การนิสิตขึ้นมาเป็นครั้งแรก เก็บค่าหอพัก ๖๐ บาท พ.ศ. ๒๔๙๙ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักปีละ ๓๐๐  บาท  ค่าธรรมเนียมหอพักได้เพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   พ.ศ. ๒๕๒๑  ค่าธรรมเนียมหอพักได้เพิ่มขึ้นเป็นภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๒๓  ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการนำน้ำประปามาใช้ในหอพักแทนการใช้น้ำบาดาล    ในปัจจุบัน    เสียค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก ๗๕๐ บาทในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘  (จากหนังสือคู่มือนิสิตหอพัก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖)

          ในหลายๆ ปีต่อมาหอพักนิสิตชายเรือนไม้ได้มีการรื้อถอนไปบ้างแล้วตามสภาพกาลเวลา และเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ แต่ยังคงเหลือหอพักนิสิตชายเรือนไม้เพียง 3 หอ คือ หอพักนิสิตหอ2  หอ3 และหอ4   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงหอพักนิสิตหอ 2 ให้เป็นอาคารอนุรักษ์สำหรับจัดนิทรรศการแสดงประวัติและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีต     และได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549            

นิทรรศการภายในอาคาร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือจัดเหมือนจริง 1 ส่วน  จัดเต็มรูปแบบที่เหมือนจริง มีห้องหัวหน้าหอพัก และรองหัวหน้าหอพักด้วย

DSC_0276

      DSC09679      DSC09680      DSC09671       

อีก 1 ส่วน จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา 

   DSC09666      DSC09668

ยังมีภาพและข้อมูลอีกมากมายเกี่่ยวกับหอพักนิสิตชาย  ขอเชิญชมนิทร รศการได้ตามวัน และเวลา ดังกล่าว…ชมฟรี…   ขอบคุณค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: